שוק הון, חברות וניירות ערך

המחלקה מתמחה בליווי לקוחות במסגרת גיוסי הון - בבורסה בישראל, בבורסות בחו"ל, בהנפקות פרטיות ובעמידה בכלל חובות הדיווח והממשל התאגידי החלות עליהן.
למחלקה מומחיות מיוחדת בייעוץ לחברות ציבוריות הנסחרות בישראל ובחו"ל בסוגיות הקשורות עם דיני ניירות ערך ודיני תאגידים, מלווה באופן שוטף דירקטוריונים וועדות דירקטוריון, מטפלת בעסקאות בעלי שליטה, הצעות רכש, עסקאות מיזוג, תוכניות תגמול נושאי משרה, תוכניות אכיפה מנהלית ובייצוג מול רגולטורים. צוות המחלקה מלווה וועדות עסקה, בדיקה ותביעות בלתי תלויות, מייעץ לנושאי משרה אגב הליכי אכיפה (מנהלית ופרטית); כן מתמחה בייעוץ לבעלי מניות וגופים מוסדיים בנושא אסטרטגיות של אקטיביזם בחברות ציבוריות.